Metodeutarbeiding

Metodeutarbeiding handler om å finne fram til de riktige virkemidlene for å nå målene som er satt.

Det er i denne fasen vi skal finne fram til svarene på spørsmål som:

  • Hvor inngripende trenger de skadeavvergende metodene å være?
  • Hvilke forebyggende strategier passer best for denne virksomheten?
  • Hva slags måter å snakke sammen på kunne virket deeskalerende i de aktuelle konfliktsituasjonene?
  • Hvilke forandringer i det fysiske miljøet vil gi større sikkerhet?
  • Hvordan kan daglige rutiner gjennomføres på måter som gir høyest trivsel og størst trygghet?

Prosessen vil ofte få et skriftliggjort resultat i program- og rutinebeskrivelser.

I utarbeidingen av metoder møtes kompetansen til de som har mest direkte erfaring med den aktuelle problematikken (for eksempel tjenesteytere, tjenestemottakere og pårørende), kompetansen til eventuelt andre involverte eksperter og kompetansen til HAVA-instituttet. Dette skal være en fruktbar og lærerik kompetanseutveksling for alle parter.

©2013 Design & utvikling av knowhow