Kartlegging

Kartleggingen danner grunnlag for løsningsforslagene som HAVA-instituttet utarbeider, og skal gi et presist bilde av den aktuelle problematikken.

HAVA-instituttets vanligste metoder for kartlegging er gjennomgang av skriftlige kilder (rapporter, registreringer med mer), intervjuer og samtaler, detaljert etterforskning av viktige hendelser, og observasjon og deltakelse i miljøarbeid.

Kartleggingen ender vanligvis med en rapport hvor det gjøres rede for problemstillinger og viktige funn. I rapporten fremmes forslag til målformuleringer og metodevalg.

©2013 Design & utvikling av knowhow