Konsulenttjenester

HAVA-Instituttet tilbyr tjenester innen alle aspekt av HAVA – forebygging, deeskalering og skadeavverging. Vi kan bistå med kartlegging av problematikk, utvikling av spesifikke prosedyrer/ tiltak, direkte veiledning ved tjenestestedet og systematisk evaluering. Konsulenttjenestene forutsetter som regel at personalet tilegner seg relevant kompetanse gjennom HAVA-Instituttets kurs/utdanninger, og kan i enkelte tilfeller være det nødvendige bindeleddet mellom kurs og implementering.

Kartleggingen danner grunnlag for løsningsforslagene som HAVA-instituttet utarbeider, og skal gi et presist bilde av den aktuelle problematikken.

Kartleggingsfasen kan strekke seg over flere uker eller ta noen få minutter, avhengig av den aktuelle problematikken, og hvor tilgjengelig den er for observasjon og analyse. Kartleggingen kan godt anses som «det første tiltaket» og det er viktig at gjennomføringen er konstruktiv. Ofte kan blikket utenfra og hjelpen til å snakke og tenke systematisk gjennom forskjellige hendelser og sammenhenger i seg selv være avgjørende.

Les mer

Metodeutarbeiding handler om å finne fram til de riktige virkemidlene for å nå målene som er satt.

I denne fasen formuleres de konkrete strategiene og systemene som skal tas i bruk innen forebygging, deeskalering og/ eller skadeavverging, for den aktuelle virksomheten.

Les mer

Vi har et bilde av hvilke problemer vi står overfor, hvilke ressurser vi har, hvilke mål vi bør strekke oss etter, og hvordan det bør se ut i organisasjonen når de utarbeidede HAVAstrategiene og -ferdighetene er tatt i bruk. Neste skritt er iverksetting.

I iverksettingsfasen er vi ute etter endringer. Det er nå det skal bygges en ny og bedre praksis.

Les mer

Evaluering er nødvendig for å vite om metodene som er brukt har gitt de ønskede resultater.

På samme måte som vi trenger et presist bilde av den opprinnelige problematikken, trenger vi pålitelig og oppdatert informasjon om situasjonen her og nå. God og kontinuerlig evaluering forteller oss om vi er på vei i riktig retning eller ikke.

Les mer

Alle våre kurs kan arrangeres som lukkede. Et lukket kurs holdes for oppdragsgivers egen personalgruppe.

Tid og sted tilpasses deltakerne. Oppdragsgiver avgjør selv hvor mange som skal delta, innenfor et gitt maksimalt deltakerantall.For mange virksomheter er en kombinasjon av lukkede og åpne kurs best. Det er for eksempel vanlig å holde lukket grunnkurs for hele personalgruppa, og deretter sende enkeltansatte på mer spesialiserte kurs.

Les mer

©2013 Design & utvikling av knowhow