Hvem er HAVA

HAVA startet som en ren kompetansevirksomhet som ga opplæring og veiledning innen skadeavverging, forebygging og målrettet miljøarbeid. I dag tilbyr vi også direkte tjenesteyting, både ambulerende og i døgnbemannede omsorgsboliger.

I tilnærming baserer vi oss på tre søyler. Den ene av disse søylene er en vitenskapsbasert holdning til miljøarbeid, der kvantifiserbare dataetterrettelig dokumentasjon og analyse av det funksjonelle aspektet ved atferd står sentralt. Den andre av disse søylene er retten til fysisk sikkerhet og trygghet i alle situasjoner, for brukere, tjenesteytere, pårørende og alle andre. Den tredje søylen er den praktiske og sosiale dimensjonen ved alt miljøarbeid. Denne gjenspeiles blant annet i små personalgrupper hvor det legges stor vekt på personlig egnethet, stor kontinuitet i relasjonen mellom bruker og tjenesteytere, arbeid med omsorgsboligers beliggenhet og utforming, og utstrakt bruk av medleverturnus, og andre måter å organisere samvær på som er mer organiske enn tredelt turnus.  Ingen oppskrift kan fange kompleksiteten i menneskelig utfoldelse og samhandling, og vi orienterer oss derfor også etter konvensjonertradisjoner og det som er vanlig.  

Noen av dem vi følger opp er diagnostisert med utviklingshemming, andre har en diagnose innenfor autismespekteret, og noen har en historikk med alvorlig utfordrende atferd. Vi forholder oss uansett til individet. Vår oppgave er å legge til rette for selvrealisering, livskvalitet og mening i hverdagen, på egne premisser og i tråd med lovpålagte rettigheter.  

©2013 Design & utvikling av knowhow