Hva er HAVA

HAVA står for Håndtering av Aggressiv og Voldelig Atferd. Systemet inneholder metoder for forebygging, deeskalering og skadeavverging, og brukes i dag av en rekke virksomheter i privat og offentlig sektor. Implementering av HAVA fører erfaringsmessig til redusert skadeomfang, økt rettsikkerhet og færre nødsituasjoner.

Teoretisk bakgrunn

Skremmende oppførsel og fysiske angrep virker ofte uforståelige, og skaper fort en uforutsigbar og kaotisk hverdag. Veien til et konstruktiv problemløsning kan virke lang. Realiteten er at aggressiv og voldelig atferd er naturlige og normale strategier for overlevelse – i vid og snever forstand. Det ligger lovmessighet til grunn for hvem som utøver slik atferd, hvilke sammenhenger det skjer i, og hvordan den utøves. Dermed er det mulig å analysere og håndtere disse formene for atferd profesjonelt og effektivt. Slik håndtering forutsetter imidlertid spesialisert kompetanse. HAVA er utviklet for å være denne kompetansen. HAVA er et system for effektiv problemløsning, og er basert på tre grunnleggende spørsmål i arbeidet med aggressiv og voldelig atferd:

 1. Hva kan vi gjøre for å hindre at aggressiv og voldelig atferd forekommer? Svarene på dette spørsmålet dekkes av komponenten forebygging.
 2. Hva kan vi gjøre i tilspissede situasjoner for å unngå at de eskalerer til nødsituasjoner? De nødvendige ferdighetene finnes i komponenten deeskalering.
 3. Når en nødsituasjon oppstår – hva skal til for å hindre skade på en måte som er i tråd med lovverk og relasjonelle hensyn, og samtidig ivareta alle involverte parter best mulig? Den nødvendige kompetansen finnes i komponenten skadeavverging.

HAVA er formet av praksis – personer og organisasjoner sine erfaringer med håndtering og behandling av aggressiv og voldelig atferd. Systemet er og basert på data, metoder, prinsipper og teorier hentet fra andre fagfelt. HAVA står i gjeld til:

 • Taktiske fag og forskjellige system for selvforsvar
 • Anvendt atferdsanalyse
 • Evolusjonspsykologi og humanetologi
 • Terapeutiske tilnærminger til aggressiv og voldelig atferd,
  inkludert ART (Aggression Replacement Training) og ATV (Alternativ Til Vold)
 • Aggresjonspsykologi og generell sosialpsykologi
 • Samhandlingsstrategier i tradisjonen etter Milton Ericksson
 • Prestasjons- og idrettspsykologi, inkludert stressmestring
 • Forskning på traumer og andre effekter av det å utsettes for vold/trusler om vold
 • Anatomi og fysiologi
 • Treningslære

Optimal håndtering av aggressiv og voldelig atferd krever godt arbeid på mange nivå. Første nivå er organisasjonens rammebetingelser. Hva slags ressurser rår man over, hvilke lovverk skal følges, hvordan er de fysiske omgivelsene og hva slags kompetanse finnes? Neste nivå er organisasjonens rutiner og prosedyrer. Hvilke planer gjelder? Hva skal man gjøre i gitte situasjoner? Tredje nivå er individuelle ferdigheter. Gode planer betyr lite hvis ferdighetene mangler. Det siste nivået er individuell egnethet. Hvor godt utgangspunkt har den enkelte tjenesteyter for å mestre utfordringene som arbeid med aggressiv og voldelig atferd byr på?

Ideelt sett er en organisasjon godt rustet på alle disse nivåene. I virkeligheten er det slik at man må arbeide med det man har, og begynne der man er.

HAVA dekker først og fremst de midterste nivåene – organisasjonens rutiner og prosedyrer og enkeltindividets ferdigheter. HAVA-Instituttet kan likevel gi avgjørende bistand også på de andre nivåene.

©2013 Design & utvikling av knowhow